वेडा*

लोक म्हणतात ह्याला ठार वेड लागलंय
लोक म्हणतात ह्याचं डोकं तपासायला हवं
लोक बसतात लावत माझ्या स्वप्नांचा अर्थ
माझ्या मनातला अनर्थ त्यांना कुठून कळणार?

लोक म्हणतात हा आपल्याच जगात असतो
पण मला सांगा, तुम्ही किती वर्षं एकटे रहाल?
मला नाही इच्छा त्यांच्या जगात राहण्याची
माझ्या कल्पनेतलं जग त्यांना कुठून कळणार?

त्यांना वाटतं त्यांनी मला इथं कोंडून ठेवलंय
कारण म्हणे मी अकारण हिंसकपणे वागतो
कोण बांधील, कोण मोकळा, हे कोणाला उमगलंय
मला पिळणारी यातना त्यांना कुठून कळणार?

मला सुद्धा हवंय हो तुमच्यासारखं आयुष्य
मला सुद्धा हवी आहेत घर, बायको, मुलंबाळं
मला सुद्धा ऐकायचे आहेत हो तुम्हा सर्वांचे आवाज
पण मला बहिरं करणारा माझ्या मनातला कोलाहल 
तुम्हाला कुठून कळणार?